Photo – เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ดำเนินโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ให้สามารถอยู่กับครอบครัวและชุมชนให้นานที่สุด ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ลดปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ถูกกระทำทารุณกรรม และเป็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ณ ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (วัดโบสถ์มณีราม)

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ดำเนินโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ให้สามารถอยู่กับครอบครัวและชุมชนให้นานที่สุด ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ลดปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ถูกกระทำทารุณกรรม และเป็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ณ ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (วัดโบสถ์มณีราม)
Source: หาดเสี้ยว