Photo – เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมภริยากรรมการกาชาด สมาชิกกาชาดอำเภอศรีสัชนาลัย สาธารณสุขอำเภอ ผอ.รพ.สต. และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ต.สารจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน เป็นกำลังใจให้ผู้ยากไร้ ผู้ป่วย และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ หมู่ 12 ตำบลสารจิตรจำนวน 3 ราย เพื่อประสานงานหน่วยงานรับผิดชอบให้ความช่วยเหลือต่อไป นอกจากนี้กาชาดอำเภอยังได้มอบสิ่งของ พร้อมเงินดำรงชีพ และซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้อีกด้วย

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมภริยากรรมการกาชาด สมาชิกกาชาดอำเภอศรีสัชนาลัย สาธารณสุขอำเภอ ผอ.รพ.สต. และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ต.สารจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน เป็นกำลังใจให้ผู้ยากไร้ ผู้ป่วย และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ หมู่ 12 ตำบลสารจิตรจำนวน 3 ราย เพื่อประสานงานหน่วยงานรับผิดชอบให้ความช่วยเหลือต่อไป นอกจากนี้กาชาดอำเภอยังได้มอบสิ่งของ พร้อมเงินดำรงชีพ และซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้อีกด้วย
Source: ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย