Photo – เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย ได้ดำเนินการตามนโยบาย ของรัฐบาลตามรูปแบบประชารัฐ โครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา " โดยดำเนินการที่คลองผักลุง หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย โดยได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ สภ.ศรีสัชนาลัย นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง และประชาชนในพื้นที ร่วมดำเนินการกำจักผักตบชวา

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย ได้ดำเนินการตามนโยบาย ของรัฐบาลตามรูปแบบประชารัฐ โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ” โดยดำเนินการที่คลองผักลุง หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย โดยได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ สภ.ศรีสัชนาลัย นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง และประชาชนในพื้นที ร่วมดำเนินการกำจักผักตบชวา
Source: ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย