Photo – เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหาดเสี้ยว ได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้านติดเตียง ประจำเดือนเมษายน 2560 <br><br>โดยจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1-5 ตำบลหาดเสี้ยว หมู่ที่ 3-4 ตำบลหนองอ้อ โดยโครงการฯนี้ นำทีมโดยนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล ชมรมผู้สูงอายุตำบลหาดเสี้ยว คณะอผส.หาดเสี้ยว ได้ทำการตรวจบันทึกประวัติ วัดความดัน ตรวจวัดชีพจร อัตราการเต้นของหัวใจ และมอบนมอาหารเสริม แก่ผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและใจผู้สูงอายุเพื่อการดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิทุกด้านแก่ผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุขตราบอายุขัย และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทำงานเป็นทีมอย่างมีคุณภาพของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหาดเสี้ยว ได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้านติดเตียง ประจำเดือนเมษายน 2560 โดยจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1-5 ตำบลหาดเสี้ยว หมู่ที่ 3-4 ตำบลหนองอ้อ โดยโครงการฯนี้ นำทีมโดยนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล ชมรมผู้สูงอายุตำบลหาดเสี้ยว คณะอผส.หาดเสี้ยว ได้ทำการตรวจบันทึกประวัติ วัดความดัน ตรวจวัดชีพจร อัตราการเต้นของหัวใจ และมอบนมอาหารเสริม แก่ผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและใจผู้สูงอายุเพื่อการดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิทุกด้านแก่ผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุขตราบอายุขัย และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทำงานเป็นทีมอย่างมีคุณภาพของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
Source: หาดเสี้ยว