Photo – เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 60. นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ. นายอำเภอศรีสัชนาลัย. เป็นประธานเปิดอบรมโครงการผลิตอ้อยโรงงานฯของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย และเปิดการประชุมคณะกรรมการอำเภอสุขภาพเข็มแข็งแบบบูรณาการ(อำเภอสุขภาวะ) กรณีมีสัตว์ปีกป่วยตายหลายพื้นที่. เพื่อประเมินสถานการณ์ และหาแนวทางป้องกันฯ และคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีพื้นที่เกษตรกรรมประสบอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา. และออกตรวจติดตามโครงการตำบลละ 5 ล้าน และโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนฯหมู่บ้านละ 250,000. และ 200,000. บาท ในพื้นที่ตำบลหาดเสี้ยว

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 60. นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ. นายอำเภอศรีสัชนาลัย. เป็นประธานเปิดอบรมโครงการผลิตอ้อยโรงงานฯของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย และเปิดการประชุมคณะกรรมการอำเภอสุขภาพเข็มแข็งแบบบูรณาการ(อำเภอสุขภาวะ) กรณีมีสัตว์ปีกป่วยตายหลายพื้นที่. เพื่อประเมินสถานการณ์ และหาแนวทางป้องกันฯ และคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีพื้นที่เกษตรกรรมประสบอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา. และออกตรวจติดตามโครงการตำบลละ 5 ล้าน และโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนฯหมู่บ้านละ 250,000. และ 200,000. บาท ในพื้นที่ตำบลหาดเสี้ยว
Source: ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย