Photo – เมื่อวันที่ 28 -29 กันยายน พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จัดทำโครงการเยี่ยมเยือนห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน ประจำปี 2560 ด้วยเทศบาลบาลตำบลหาดเสี้ยว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่ รับรู้และเข้าถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่ภายใต้หลักการบทบาทและหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ จึงได้จัดทำโครงการเยี่ยมเยือน ห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการเยี่ยมเยือนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความต้องการ หรือปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่จะดำรงอยู่ต่อไป ณ ต.หาดเสี้ยว

เมื่อวันที่ 28 -29 กันยายน พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จัดทำโครงการเยี่ยมเยือนห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน ประจำปี 2560 ด้วยเทศบาลบาลตำบลหาดเสี้ยว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่ รับรู้และเข้าถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่ภายใต้หลักการบทบาทและหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ จึงได้จัดทำโครงการเยี่ยมเยือน ห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการเยี่ยมเยือนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความต้องการ หรือปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่จะดำรงอยู่ต่อไป ณ ต.หาดเสี้ยว
Source: หาดเสี้ยว