Photo – เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พร้อมคณะร่วมส่งและมอบของที่ระลึกแด่ นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหารจังหวัดสุโขทัย เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ และย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่น ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พร้อมคณะร่วมส่งและมอบของที่ระลึกแด่ นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหารจังหวัดสุโขทัย เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ และย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่น ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
Source: หาดเสี้ยว