Photo – เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 หลังจากเป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มศักยภาพ/และบรรยายพิเศษ ฯให้กับ อบต. ดงคู่แล้ว นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย รับมอบดอกไม้จันทร์จากครูและเด็กนักเรียนเครือข่ายสองฝั่งยมจำนวน 999 ดอก ต่อจากนั้นออกไปประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.โรงเรียน สจ. ผู้แทนนายก อบต. และ สมาชิก อบต.พื้นที่ เพื่อหาแนวทางสร้างที่อยู่อาศัยให้ครอบครัวยากไร้ ไม่มีที่อาศัย ซึ่งมียายอายุ 57 ปี และหลานอายุ 10 ขวบ ต่อจากนั้น พา จนท. สาธารณสุข ของ รพ.สต.สะท้อ อสม. และผู้นำท้องที่ไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง พิการและยากไร้ ในพื้นที่ หมู่ที่ 3,6,13,17 ตำบลแม่สิน รวม 5 รายเพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 หลังจากเป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มศักยภาพ/และบรรยายพิเศษ ฯให้กับ อบต. ดงคู่แล้ว นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย รับมอบดอกไม้จันทร์จากครูและเด็กนักเรียนเครือข่ายสองฝั่งยมจำนวน 999 ดอก ต่อจากนั้นออกไปประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.โรงเรียน สจ. ผู้แทนนายก อบต. และ สมาชิก อบต.พื้นที่ เพื่อหาแนวทางสร้างที่อยู่อาศัยให้ครอบครัวยากไร้ ไม่มีที่อาศัย ซึ่งมียายอายุ 57 ปี และหลานอายุ 10 ขวบ ต่อจากนั้น พา จนท. สาธารณสุข ของ รพ.สต.สะท้อ อสม. และผู้นำท้องที่ไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง พิการและยากไร้ ในพื้นที่ หมู่ที่ 3,6,13,17 ตำบลแม่สิน รวม 5 รายเพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป
Source: ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย