Photo – เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เป็นตัวแทนอำเภอศรีสัชนาลัยกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งยอดเยี่ยม ระดับเขต และเป็นประธานเปิดการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอศรีสัชนาลัย ครั้งที่ 7/2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย โดยมี ปลัดอำเภอ ผู้แทนผกก.สภ.บ้านแก่งหัวหน้าส่วนราชการ. หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน.ชุด ชป.รส.อำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 134 หมู่บ้าน รวมประมาณ 460. คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยก่อนเข้าสู่การประชุมได้นำสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญานตน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ มอบเกียรติบัตรผู้กระทำความดี เป็นคนดีศรีสัชนาลัย ประจำเดือน. มอบใบประกาศชุมชนต้นแบบปลอดขยะ และใบประกาศยกย่องหมอครอบครัวตัวอย่าง(อสม.) และมอบใบประกาศแก่หมู่บ้านที่มีผู้บริจาคโลหิตสูงสุด 3 ลำดับแรก ต่อจากนั้นนำเข้าสู่วาระการประชุม. และปิดการประชุมเวลา 11.55 นาที

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เป็นตัวแทนอำเภอศรีสัชนาลัยกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งยอดเยี่ยม ระดับเขต และเป็นประธานเปิดการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอศรีสัชนาลัย ครั้งที่ 7/2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย โดยมี ปลัดอำเภอ ผู้แทนผกก.สภ.บ้านแก่งหัวหน้าส่วนราชการ. หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน.ชุด ชป.รส.อำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 134 หมู่บ้าน รวมประมาณ 460. คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยก่อนเข้าสู่การประชุมได้นำสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญานตน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ มอบเกียรติบัตรผู้กระทำความดี เป็นคนดีศรีสัชนาลัย ประจำเดือน. มอบใบประกาศชุมชนต้นแบบปลอดขยะ และใบประกาศยกย่องหมอครอบครัวตัวอย่าง(อสม.) และมอบใบประกาศแก่หมู่บ้านที่มีผู้บริจาคโลหิตสูงสุด 3 ลำดับแรก ต่อจากนั้นนำเข้าสู่วาระการประชุม. และปิดการประชุมเวลา 11.55 นาที
Source: ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย