Photo – เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยนางอุทุมพร สุวรรณโณ ภริยา กรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกกาชาดจังหวัดสุโขทัย และปลัดอำเภอ สมาชิก อส. ร่วมกับทหารกองกำลัง กกล.รส.บชร 3 จนท.รพ.สต. ตำบลสารจิตร ออกเยี่ยมเยียน เป็นกำลังใจราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ที่ 1 – 14 ตำบลสารจิตร และหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแก่ง รวม 15 หมู่บ้าน 2 ตำบล โดยมอบอาหาร น้ำดื่ม และตรวจรักษาโรค ให้ผู้ประสบภัย รวมประมาณ 200 กว่าราย

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยนางอุทุมพร สุวรรณโณ ภริยา กรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกกาชาดจังหวัดสุโขทัย และปลัดอำเภอ สมาชิก อส. ร่วมกับทหารกองกำลัง กกล.รส.บชร 3 จนท.รพ.สต. ตำบลสารจิตร ออกเยี่ยมเยียน เป็นกำลังใจราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ที่ 1 – 14 ตำบลสารจิตร และหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแก่ง รวม 15 หมู่บ้าน 2 ตำบล โดยมอบอาหาร น้ำดื่ม และตรวจรักษาโรค ให้ผู้ประสบภัย รวมประมาณ 200 กว่าราย
Source: ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย