Photo – เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย นำทีมชุดปฏิบัติการประจำตำบล เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ลงพื้นที่บ้านปากสิน ม.12 ตำบลแม่สิน เพื่อทำประชาคม Re-X-ray กรณีที่ ป.ป.ส. แจ้งข้อมูลว่าเป็นหมู่บ้านสีแดง มีปัญหายาเสพติดมาก หลังจากนั้นนายอำเภอได้ไปพบครู นักเรียนโรงเรียนบ้านปากสิน ม.12 ตำบลแม่สิน ตามโครงการนายอำเภอพบเด็กนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้เป็นไปในแนวทางการสร้างชุมชนเข็มแข็ง โดยใช้หลัก บ้าน วัด โรงเรียน และเป็นแบบอย่าง (idol) ให้แก่เด็กนักเรียนฯ และร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย ผู้แทน สนง.พมจ.สท. ผู้แทนบ้านพักเด็กฯ ผู้แทน สนง.คนไร้ที่พึ่งฯ ไปพบเด็กและยาย เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการช่วยเหลือ ที่ได้ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจากในหลวง<br>ช่วงบ่ายให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษให้นักศึกษาอบรมหลักสูตรนายทะเบียนท้องถิ่นของวิทยาลัยกรมการปกครอง ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักทะเบียนอำเภอฯ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย นำทีมชุดปฏิบัติการประจำตำบล เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ลงพื้นที่บ้านปากสิน ม.12 ตำบลแม่สิน เพื่อทำประชาคม Re-X-ray กรณีที่ ป.ป.ส. แจ้งข้อมูลว่าเป็นหมู่บ้านสีแดง มีปัญหายาเสพติดมาก หลังจากนั้นนายอำเภอได้ไปพบครู นักเรียนโรงเรียนบ้านปากสิน ม.12 ตำบลแม่สิน ตามโครงการนายอำเภอพบเด็กนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้เป็นไปในแนวทางการสร้างชุมชนเข็มแข็ง โดยใช้หลัก บ้าน วัด โรงเรียน และเป็นแบบอย่าง (idol) ให้แก่เด็กนักเรียนฯ และร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย ผู้แทน สนง.พมจ.สท. ผู้แทนบ้านพักเด็กฯ ผู้แทน สนง.คนไร้ที่พึ่งฯ ไปพบเด็กและยาย เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการช่วยเหลือ ที่ได้ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจากในหลวงช่วงบ่ายให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษให้นักศึกษาอบรมหลักสูตรนายทะเบียนท้องถิ่นของวิทยาลัยกรมการปกครอง ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักทะเบียนอำเภอฯ
Source: ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย