Photo – เริ่มแล้ว !! การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย ถวายชัยธรรมราชา เนื่องในงานประเพณีสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัยและงานสักการะพระยาลิไทยประจำปี 2560 ณ ลานพระยาลิไทย !!!<br>#ตลาดโบราณใครใคร่ค้าค้า #อพท #เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย #ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวท่าชัยศรีสัชนาลัย

เริ่มแล้ว !! การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย ถวายชัยธรรมราชา เนื่องในงานประเพณีสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัยและงานสักการะพระยาลิไทยประจำปี 2560 ณ ลานพระยาลิไทย !!!#ตลาดโบราณใครใคร่ค้าค้า #อพท #เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย #ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวท่าชัยศรีสัชนาลัย
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย