Photo – เร่งมือล้างทำความสะอาดถนนหมาย ๑๐๑ บริเวณตั้งแต่หน้าเทศบาล เรื่อยไปจนถึงบริเวณใกล้หน้าสถานีวิจัยพืชสวนท่าชัย เหตุจากมีรถบรรทุกดิน ขนดินจากทุ่งแม่ระวิง ซึ่งกำลังเร่งขุดลอกทำเป็นแก้มลิง นำมาทิ้งที่บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ทำการปรับระดับพื้นดินให้สูงขึ้นเพื่อความเหมาะสมสำหรับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต เช่น การก่อสร้างโรงเรียน สถานธนานุบาล หรือด้านอื่นๆ ในอนาคตต่อไป<br>(ปล : เทศบาลฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ)

เร่งมือล้างทำความสะอาดถนนหมาย ๑๐๑ บริเวณตั้งแต่หน้าเทศบาล เรื่อยไปจนถึงบริเวณใกล้หน้าสถานีวิจัยพืชสวนท่าชัย เหตุจากมีรถบรรทุกดิน ขนดินจากทุ่งแม่ระวิง ซึ่งกำลังเร่งขุดลอกทำเป็นแก้มลิง นำมาทิ้งที่บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ทำการปรับระดับพื้นดินให้สูงขึ้นเพื่อความเหมาะสมสำหรับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต เช่น การก่อสร้างโรงเรียน สถานธนานุบาล หรือด้านอื่นๆ ในอนาคตต่อไป(ปล : เทศบาลฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ)
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย