Video – #งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เผยแพร่ภาพวีดีโอ<br>การศึกษาดูงานเรื่อง "การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน" จากเทศบาลเมืองสวรรคโลก ณ ศูนย์เรียนรู้ลดเมืองร้อน 3Rs ประชารัฐ ชุมชนบ้านหาดสูง เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

#งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เผยแพร่ภาพวีดีโอการศึกษาดูงานเรื่อง “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน” จากเทศบาลเมืองสวรรคโลก ณ ศูนย์เรียนรู้ลดเมืองร้อน 3Rs ประชารัฐ ชุมชนบ้านหาดสูง เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
Source: หาดเสี้ยว