Video – งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพวิดีโอ<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จัดซ้อมแผนหนีไฟ ให้แก่น้องๆชั้นอนุบาลได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์จริง

งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพวิดีโอศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จัดซ้อมแผนหนีไฟ ให้แก่น้องๆชั้นอนุบาลได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์จริง
Source: หาดเสี้ยว