Video – ทดลองเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ <br>แก่งหลวง วัดพระปรางค์ ชุมชนเมืองเก่าริมน้ำ จุดสุดท้ายที่วัดคุ้งยาง

ทดลองเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ แก่งหลวง วัดพระปรางค์ ชุมชนเมืองเก่าริมน้ำ จุดสุดท้ายที่วัดคุ้งยาง
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย