ประเพณีของชาวไทพวน หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย

ก.  งานบวชช้าง       จัดในวันที่  7  –  8   เมษายน  ของทุกปี
เป็นประเพณีงานบุญของชาวไทยพวนอันยิ่งใหญ่ที่เชื่อกันว่าได้กุศลมาก  ได้เป็นญาติและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา  คือ  งานบรรพชา  อุปสมบทที่พ่อแม่  พี่น้อง  ญาติ  จัดงานบวชให้ลูกหลานโดยแห่นาคด้วยช้างตามความเชื่อในเรื่องพระเวสสันดรชาดก  ซึ่งจะมีการตกแต่งแบบช้างศึกในมหาเวสสันดรชาดกและตามที่เห็นว่าสวยงามเหมาะ สม  และผู้จะบวชจะได้รับการแต่งกาย  เครื่องนุ่งห่มที่มีสีสันต่าง ๆ  จัดเป็นขบวนแห่นาครอบ ๆ  หมู่บ้านในวันที่  7  เมษายน  และบวชในวันที่  8  เมษายนของทุกปีจัดเป็นประเพณีเรื่อยมา
ข.  งานสงกรานต์  จัดในวันที่  13  เมษายน  ของทุกปี
กิจกรรม  เป็นงานสงกรานต์นั่นเอง  แต่จะแปลกกว่าท้องถิ่นอื่น คือ  การอาบน้ำก่อนกาโดยเฉพาะชาวไทยพวนทุกคน  จะไปอาบน้ำในแม่น้ำยมแต่เช้ามืดก่อนกา  (อีกา)  ในวันที่  13  เมษายนของทุกปี  โดยเชื่อกันว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา  ชำระล้างมลทิน  ความชั่วร้ายทั้งหลายที่เกิดกับตนทั้งกาย   ใจ  ให้ไหลไปตามน้ำให้หมดสิ้น  เป็นสิริมงคลเป็นมิ่งขวัญของชีวิตในปีใหม่ต่อไป
ค.  งานสงกรานต์คนแก่   จัดงานในวันที่  22  เมษายน  ของทุกปี
กิจกรรม  เป็นการจัดงานสงกรานต์คนแก่ หรือภาษาไทยพวน เรียกว่า สังขารผู้เฒ่า
หนุ่ม     สาว   จะเดินทางมาขอขมา รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้เฒ่าผู้แก่  และจะทำพิธีการบายศรีสู่ขวัญให้แก่ผู้เฒ่า   ผู้แก่  ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยพวน
ง.  งานกำฟ้า  จะจัดในราวเดือน  3   ขึ้น 3 ค่ำ   ของทุกปี
กิจกรรม   เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยพวนที่คนโบราณกำหนดให้มีการพักผ่อนหลังจากการ คร่ำเคร่งงานมาเป็นแรมปี  และจัดให้มีการทำบุญกุศลเพื่อให้เกิดศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  พร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ  จะมีการละเล่นพื้นบ้าน  เช่น หม่าอื้อ   นางกวัก  นางด้ง  หม่าเตย  ลิงลม  เป็นต้น


จ. งานจุดบั้งไฟ  จัดในวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  6   หรือวันวิสาขบูชา  ของทุกปีกิจกรรม  คืองานขอฟ้าขอฝนจากเทวดา   เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล  และพืชผล
อุดมสมบูรณ์
ฉ.  งานประเพณีแห่องค์ กฐินทางน้ำของชาวไทยพวนหาดเสี้ยว    ตำบลหาดเสี้ยว     อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  นิยมทำกันตั้งแต่วันแรม  1 ค่ำ  เดือน  11  ไปจนถึงกลางเดือน  12   การตกแต่งองค์กฐินโดยใช้เรือตกแต่งอย่างสวยงาม  ติดตามด้วยขบวนเรือแข่ง  (เฮือซ่วง)    มีเรือแข่งตั้งแต่น้อยกว่า  10  ฝีพายจนถึง  50  ฝีพาย   ประเพณีดังกล่าวได้ถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลานานกว่า     30   ปี   แล้ว   เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ได้จัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ช.  งานประเพณีร่วมบุญ ร่วมทานวันออกพรรษาไทยพวนหาดเสี้ยว  จะจัดขึ้นในเดือน  11  ของทุกปี  คือ  การเทศน์มหาชาติ  ซึ่งมีการทำอาหารมาถวายพระภิกษุ  ข้าวกระยาสารท  ข้าวยาคู  ข้าวทิพย์

บริเวณบนศาลาจะมีการประดับ ตกแต่งด้วยต้นกล้วย  ต้นอ้อย  ธงชัย  ให้เปรียบเสมือนป่าหิมพานต์  การฟังเทศน์มหาชาติจนครบ  13  กัณฑ์  เชื่อกันว่าเป็นผู้แสวงบุญอานิสงค์อันยิ่งใหญ่

ที่มา : http://www.hadsiew.com/page_bt14-3.php