บ้านหนองอ้อ

ตำบลหนองอ้อ ราษฏรส่วนใหญ่อยู่บริเวณที่ราบฝั่งแม่น้ำยม การคมนาคมในสมัยก่อนอาศัยการเดินเรือในการติดต่อซื้อขายกัน สาเหตุที่เรียก ต.หนองอ้อ เพราะบริเวณริมฝั่งแม่น้ำยมมีต้นอ้ออยู่เป็นจำนวนมาก จึงเรียกว่าบ้านหนองอ้อ
อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่ 177 ครัวเรือน ประวัติหมู่บ้าน บ้านหนองอ้อ เป็นหมู่บ้านดั้งเดิม โดยอาศัยแม่น้ำยมเป็นหลัก โดยมีหนองอ้อ 1 แห่ง มีเนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ และมีต้นอ้อเป็นจำนวนมาก ขึ้นอยู่ในหนองน้ำแห่งนี้ จึงตั้งชื่อหมู่บ้าน ตามต้นอ้อ แต่นั้นมา มีกำนันผู้ใหญ่ ดังต่อไปนี้ กำนันคนแรก ชื่อ นายตุ๋ย ต่อจากนั้นก็มีกำนันคนต่อมา ชื่อ นายเชิด ศรีทองพิน จนครบวาระ 60 ปี และเสียชีวิตลงอายุ 88 ปี ประมาณ 10 ปี ที่แล้ว ต่อมามีผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายมั่น ช่างต่อ อยู่จนครบวาระ 60 ปี จำนวนประชากร ทั้งหมด 357 ชาย 167 คน หญิง 190 คน
ต.หนองอ้อ ตั้งอยู่ในเขต อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านป่ายาง บ้านคลองปากร้าว บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 3, 4 บ้านเกาะน้อย หมู่ที่ 5, 6 บ้านดงยาง และบ้านปางถ่าน