บ้านห้วยดู่

บ้านห้วยดู่ หมู่ที่ 7 เดิมขึ้นอยู่กับ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านตึกต่อมาได้แยกตำบลจากตำบลบ้านตึก เป็น หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 5 ตำบลดงคู่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 มาจนถึงปัจจุบัน ในปี 2536 หมู่ที่ 2 ได้แยกหมู่บ้านเป็น บ้านดงคู่ หมู่ที่ 2 และบ้านห้วยดู่ หมู่ที่ 7 มีนายสปัน แหลมหลัก เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก บ้านห้วยดู่ มีสายน้ำห้วยดู่ไหลมาบรรจบกับลำห้วยไคร้ที่เหนือหมู่บ้าน จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านห้วยดู่” ที่ตั้งและอาณาเขต บ้านห้วยดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลดงคู่ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ม.6 ต.ดงคู่ ทิศใต้ ติดต่อกับ ม.3 ต.ดงคู่ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ม.2 ต.ดงคู่ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ม.6 ต.ดงคู่ จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 137 ครัวเรือน เป็นชาย 210 คน เป็นหญิง 220 คน รวม 430 คน การคมนาคม บ้านห้วยดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลดงคู่ เป็นหมู่บ้าน ที่มีการคมนาคมสะดวก ถนนใช้การได้ดีตลอด ทั้งปี