บ้านห้วยตม

ชุมชนบ้านห้วยตม ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ชายเขาม่อนฤาษี รอยต่อระหว่างอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีภูเขาเป็นเส้นแบ่งเขต ชุมชนห้วยตมเป็นชุมชนเก่าแก่จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นมีการตั้งบ้านเรือนมากกว่า 100 ปี ประชาชนที่อาศัยอยู่เป็นประชาชนพื้นถิ่นบ้านตึก และบางส่วนเข้ามาปลูกไม้ผลผสมผสานจากชุมชน อำเภอลับแล เป็นแหล่งทรัพยากรพันธุ์ดั้งเดิมที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่าง บ้านห้วยตมเป็นชื่อเรียกตามลำห้วยเป็นหนอง โคลน ตม จึงเรียกชื่อว่า บ้านห้วยตม ซึ่งแยกหมู่บ้านจากหมู่ที่ 6 บ้านดงย่าปา มาเป็นหมู่ที่ 7 บ้านห้วยตม ใน พ.ศ.2499 ผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้านคือ นายทิพย์ ทะปัญญา ชุมชนมีครัวเรือน 196 ครอบครัว การอพยพถิ่นฐานมีน้อยเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของสวนผลไม้ คนในชุมชนมีการถือครองที่ดินเฉลี่ย 30 ไร่/ครัวเรือน มีรายได้จากการปลูกไม้ผล เช่น ลองกอง ทุเรียน มะไฟ มะนาว กาแฟ และพืชผักที่เป็นรายได้หลัก การตั้งบ้านเรือนและการถือครองที่ดิน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 196 ครัวเรือน การตั้งบ้านเรือนขนานกับลำห้วยทรวงและถนน ตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในร่องเขามีที่ทำกิน สิทธิ์ในที่ทำกิน สปก.1 – 2 , พบท.5 และสค.1,สค.2 บางส่วนไม่มีเอกสารสิทธิชุมชน แต่ชุมชนแยกสิทธิ์ของชุมชนเอง ประชากรส่วนใหญ่สืบเชื้อสายจาก จ.อุตรดิตถ์

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีที่ราบเล็กน้อย มีลำห้วย แม่รากเป็นสายน้ำหลักของหมู่บ้าน พื้นที่บางส่วนถูกน้ำท่วมเสียหายอย่างรุนแรง พื้นที่ถูกทรายภูเขาทับถมกลายเป็นที่ดินที่เสื่อมสภาพ