บ้านห้วยตะเพียนทอง

บ้านห้วยตะเพียนทองเดิมขึ้นอยู่กับหมู่ที่ 7 ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่มาจากหลายหมู่บ้านและหลายอำเภอ เช่น อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมาอยู่รวมกันใช้ภาษากลางเป็นภาษาในการสื่อสาร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำนา และอาชีพเสริม คือทำหอมแดงและทอผ้า และต่อมาได้แยกหมู่บ้าน ออกจากหมู่ที่ 7 ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2543 เป็นหมู่ที่ 8 ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย โดยมีนายจำลอง มูลแก่น เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกและคนปัจจุบัน

สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่ม