บ้านห้วยสัก

บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 6 เดิมรวมกับ บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 1 แต่เนื่องจากบ้านห้วยไคร้ เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ มี400 กว่าหลังคาเรือน จึงมีการแยกหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายมงคล พิมพ์เหมือน เป็นผู้ใหญ่บ้าน 2 สมัย (10 ปี) ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คือ นายจะเล ชูเชิด ที่ตั้งและอาณาเขต บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 6 ตำบลดงคู่ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ม.1 ต.ดงคู่ ทิศใต้ ติดต่อกับ ม.4 ต.ดงคู่ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ม.7 ต.ดงคู่ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ม.8 ต.ป่างิ้ว จำนวนประชากร จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด 148 หลังคาเรือน เป็นชาย 295 คน เป็นหญิง 301 คน รวม 596 คน การคมนาคม บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 6 ตำบลดงคู่ เป็นหมู่บ้านที่มีการคมนาคมสะดวก ถนนใช้การได้ดีตลอดทั้งปี

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ เหมาะสำหรับใช้เป็น พื้นที่เป็นที่อยู่อาศัย และการประกอบ อาชีพทางการ เกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายตำบลบ้านตึก และจังหวัดอุตรดิตถ์