บ้านห้วยเดื่อ

บ้านห้วยเดื่อแยกออกมาจากบ้านแม่เทินเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล แม่สิน เมื่อประมาณปี พ.ศ.2538 โดยมีนายประยุทธ์ นรินทร เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก บริเวณนี้มีต้นมะเดื่ออยู่มากมายบริเวณลำห้วยและบนภูเขา จึงเรียกขานชื่อหมู่บ้านว่าห้วยมะเดื่อ และเปลี่ยนเป็นห้วยเดื่อเรื่อยมาจนปัจจุบัน ที่ตั้ง บ้านห้วยเดื่อ ตั้งอยู่ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน ห่างจากอำเภอไปทางทิศเหนือ ประมาณ 38 กิโลเมตร ลักษณะทั่วไป บ้านปางสัก ม. 19 มีพื้นที่รวมทั้งหมด 12,000 ไร่ แยกเป็นพื้นที่อยู่อาศัย จำนวน 2,000 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร ประมาณ จำนวน 10,000 ไร่ จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 94 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด จำนวน253 คน แยกเป็นชาย 132 คน หญิง 121 คน

ลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา มีภูเขาและสวนส้มล้อมรอบ