บ้านห้วยโป้

บ้านห้วยโป้ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2464 โดยแยกมาจากตำบลแม่สำ มีนายกลิ้ง เจือจำ เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ต่อมาเมื่อปี 2536 ได้มีการแยกเป็นอีก 2หมู่บ้าน คือ บ้าน ปากสิน หมู่ที่ 12 และบ้านพงเสลียง หมู่ที่ 14 ราษฎรส่วนมากเป็นคนพื้นเมืองจึงใช้ภาษาเหนือเป็นภาษาท้องถิ่นและมีนายหวัง กาใจ เป็นผู้ใหญ่บ้าน คนปัจจุบัน ที่ตั้ง บ้านห้วยโป้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน ห่างจากอำเภอไปทางทิศเหนือ ประมาณ 35 กิโลเมตร ลักษณะทั่วไป บ้านห้วยโป้ ม. 4 มีพื้นที่รวมทั้งหมด 3,680 ไร่ แยกเป็นพื้นที่อยู่อาศัย จำนวน 680 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร ประมาณ จำนวน 3,000 ไร่ จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 169 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด จำนวน 595คน แยกเป็นชาย 316 คน หญิง 279 คน ภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีป่าชุมชนและสวนส้ม