บ้านใหม่ไทยพัฒนา

บ้านใหม่ไทยพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เดิมอยู่รวมกับหมู่ที่ 1 บ้านโบราณหลวง ตำบลสารจิตร เนื่องจากมีจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ผู้ใหญ่จรัญ อินทร ได้คิดเสนอโครงการแยกหมู่บ้าน และได้จัดตั้งหมู่บ้านใหม่ขึ้นในปี 2533 โดยใช้ชื่อ “บ้านใหม่ไทยพัฒนา” เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่ม