งานประเพณีบุญบั้งไฟของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ร่วมกับ  วัดหาดเสี้ยว
และชุมชนตำบลหาดเสี้ยว จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว
จุดถวายเป็นพุทธบูชา  ณ  ป่าหนองพี  เพื่ออนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
และเป็นการขอฟ้าขอฝนจากเทวดา  เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล  และพืชผลอุดมสมบูรณ์
ท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนาน

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hadsiew.com/content-งานประเพณีบุญบั้งไฟของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว-3-1114-63327-1.html