Tagged: บ้านผาเวียง Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 15:44 on 04/07/2014 Permalink
  Tags: บ้านผาเวียง, ,   

  โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างจิตสำนึกและเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผื่นป่า 

  พ.ต.อ.ประมวล ยิ้มจันทร์ ผกก.สภ.ศรีสัชนาลัย ร่วมกับทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ประชาชน ป่าไม้ ตชด.กำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนนักศึกษา ร่วมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างจิตสำนึกและเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผืนป่า เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ บ้านผาเวียง ม.๓ ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย

  สภ.ศรีสัชนาลัย

  0a2

   
 • admin 03:57 on 18/10/2010 Permalink
  Tags: บ้านผาเวียง   

  บ้านผาเวียง 

  ประวัติบ้านผาเวียง บ้านผาเวียง เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณ ปี 2484 แรกเริ่มมีราษฎรอพยพมาจากจังหวัดแพร่มาตั้งรกรากถิ่นฐานทำมาหากินจนรวมตัวกันเป็นหมู่บ้านขึ้น โดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายเรือง วิกาใจ คนที่สอง และนายณัฐธีรภัทร จุดกันทา เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน ที่ตั้ง บ้านผาเวียง ตั้งอยู่ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ห่างจากอำเภอไปทางทิศเหนือ ประมาณ 30 กิโลเมตร ลักษณะทั่วไป บ้านผาเวียง ม. 3 มีพื้นที่รวมทั้งหมด 2,500 ไร่ แยกเป็นพื้นที่อยู่อาศัย จำนวน 500 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร ประมาณ จำนวน 2,000 ไร่ จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 93 อน ประชากรทั้งหมด จำนวน 540 คน แยกเป็นชาย 184 คน หญิง 168 คน

  ลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศ เป็นที่ราบเชิงเขา พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตรโดยเฉพาะสวนส้ม มีถนนสายหลักตัดตรงกลางหมู่บ้าน มีภูเขาเป็นแนวยาวตลอดหมู่บ้านและโดยรอบ สภาพภูมิอากาศร่มรื่นตลอดทั้งปีมีต้นไม้ทุกชนิดในหมู่บ้าน มี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อน

   
 • admin 08:23 on 17/10/2010 Permalink
  Tags: บ้านผาเวียง   

  บ้านผาเวียง 

  บ้านผาเวียงเริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณ ปี 2484 แรกเริ่มมีราษฎรอพยพมาจากจังหวัดแพร่มาตั้งรกรากถิ่นฐานทำมาหากินจนรวมตัวกันเป็นหมู่บ้านขึ้น โดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายเรือง วิกาใจ คนที่สอง และนายณัฐธีรภัทร จุดกันทา เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน ที่ตั้ง บ้านผาเวียง ตั้งอยู่ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ห่างจากอำเภอไปทางทิศเหนือ ประมาณ 30 กิโลเมตร ลักษณะทั่วไป บ้านผาเวียง ม. 3 มีพื้นที่รวมทั้งหมด 2,500 ไร่ แยกเป็นพื้นที่อยู่อาศัย จำนวน 500 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร ประมาณ จำนวน 2,000 ไร่ จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 93 อน ประชากรทั้งหมด จำนวน 540 คน แยกเป็นชาย 184 คน หญิง 168 คน

  ลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศ เป็นที่ราบเชิงเขา พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตรโดยเฉพาะสวนส้ม มีถนนสายหลักตัดตรงกลางหมู่บ้าน มีภูเขาเป็นแนวยาวตลอดหมู่บ้านและโดยรอบ สภาพภูมิอากาศร่มรื่นตลอดทั้งปีมีต้นไม้ทุกชนิดในหมู่บ้าน มี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อน

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel