Tagged: บ้านใหม่ Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 09:40 on 23/12/2015 Permalink
  Tags: บ้านใหม่, สะพานไม้, , ,   

  หาดเสี้ยวปริทรรศน์ : สะพานบ้านใหม่ (โขบ้านเหม่อ) 

  เขียนโดย Chusak Kueakun

  ขอบคุณ คุณจำลอง ดวงศรี ศิษย์เก่าเมืองเชลียง 25 ซึ่งเป็นญาติและคนบ้านเดียวกันกับผู้เขียน ได้มอบภาพเก่าจำนวนหลายภาพ ที่มีคุณค่าเพื่อนำมาเล่าสู่กันฟังทาง fb ครับ
  ครับ ตามชื่อเรื่องครับ สะพานบ้านใหม่ ในช่วงหน้าแล้งน้ำลดชาวบ้านใหม่จะช่วยกันสร้างสะพานไม้เชื่อมระหว่างบ้านใหม่กับหาดเสี้ยว ฝั่งหาดเสี้ยวจะอยู่ด้านใต้ของท่าหนองจิบ(ตรงกับตลาดสดเหนือ) ส่วนฝั่งบ้านใหม่เคยเรียกชื่อว่า ท่าเรือจ้างป้ารุน หรือท่าโรงสีพ่อเฒ่านัน(ซอย 9)


  ในภาพด้านขวาบน พอจะมองเห็นต้นตาลวัดบ้านใหม่นนทาราม(ที่เก่า),ท่าเตี่ยอยู่, ท่าเรือจ้างทิดทอง ผู้คนกำลังอาบน้ำ รวมทั้งหาดทรายที่หลายๆท่านเคยวิ่งเล่นตอนเป็นเด็ก เป็นแหล่งเพาะถั่วงอกและที่สำคัญเคยเป็นแหล่งน้ำบ่อทรายสะอาด รสชาติดีอร่อยแซบ ที่ทุกครอบครัวจะต้องมาตักใส่ถัง(คุ) แล้วหาบขึ้นตลิ่งกลับบ้านเกือบทุกวัน โดยเฉพาะหนุ่มสาวในช่วงบ่ายและเย็น
  พื้นที่ริมตลิ่งยังพอเห็นบริเวณปลูกพืชผักสวนครัว เช่น มันด้าง(มัน) หม่าห้อ(ถั่วลิสง) ผักกาดนานาชนิด ฯลฯ
  ผ่านมาเกือบ 50 แล้วครับ ปัจจุบันวิถีชีวิตตามที่เล่ามีให้พบเห็นน้อยมากหรือแทบไม่มีแล้ว คนรุ่นหลังมีโอกาสสัมผัสแม่น้ำยมแค่มองผ่านเท่านั้นครับ เนื่องจากสภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปมาก คงได้แค่ เล่าสู่กันฟังก็พอครับ !!

   
 • admin 19:32 on 20/06/2014 Permalink
  Tags: บ้านใหม่, , , , , ,   

  จัดทำแบบสอบถามระดับครัวเรือน เพื่อค้นหาปัญหาชุมชนเพื่อการปฏิรูป 

  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้จัดทำ “แบบสอบถามระดับครัวเรือน เพื่อค้นหาปัญหาชุมชนเพื่อการปฏิรูป” ในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ประจำปี 2557 โดยผู้ที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถามประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้แทนประชาชนจาก 7 ชุมชน คือ ชุมชนหาดเสี้ยวเหนือ ชุมชนหาดเสี้ยวใต้ ชุมชนบ้านหาดสูง ชุมชนบ้านใหม่ ชุมชนบ้านป่าไผ่ ชุมชนบ้านใหม่ชัยมงคล ชุมชนบ้านหนองอ้อ ณ ศาลาวัดหาดเสี้ยว
  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

  01

   

   

   
 • admin 13:06 on 03/08/2011 Permalink
  Tags: , บ้านใหม่, , ป่าไผ่, , ,   

  น้ำท่วมศรีสัชนาลัย 

   
 • admin 04:27 on 18/10/2010 Permalink
  Tags: บ้านใหม่   

  บ้านใหม่ 

  บ้านใหม่คือหมู่บ้านของชาวไทพวน
  ถิ่นฐานเดิมของชาวไทยพวน ตามประวัติศาสตร์ย่อมเป็นที่ทราบกันดีว่า ชนชาติไทยเรานั้นมีถิ่นฐานเดิมอยู่ในตอนใต้ของประเทศจีน แล้วได้ถอยร่นลงมาเป็นลำดับตามเหตุการณ์ต่าง ๆ จนกระทั่งได้มาตั้งอยู่ ณ ที่ปัจจุบันนี้ ชาวไทยพวนก็เป็นคนไทยสาขาหนึ่ง ดังข้อความในหนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1 หน้า 295 ซึ่งคุณถวิล เกษรราช นำมาลงไว้ในหนังสือประวัติผู้ไทยตอนหนึ่งมีข้อความว่า “ชนชาติต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันนี้ นอกจากชาวไทยแล้ว ยังมีคนไทยสาขาอื่น ๆ อีกหลายสาขาเช่น ผู้ไทย พวน และโซ่ง ซึ่งเป็นคนไทย สาขาหนึ่ง เดิม ผู้ไทย พวน และโซ่ง มีถิ่นฐานอยู่ทางฝั่งแม่น้ำโขงในประเทศลาว ทางแขวงซำเหนือ และแขวงเซียงขวาง พวกผู้ไทยมีอยู่ทางอีสาน มีจังหวัดสกลนคร และนครพนม เป็นต้น ส่วนพวกพวนและพวกโซ่งมีอยู่กระจัดกระจายเป็นแห่ง ๆ ทางภาคกลางมีจังหวัดสุโขทัย จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดกาญจนบุรีเป็นต้น ไทยทั้ง 3 พวกนี้มีลักษณะทางภาษาใกล้เคียงกันมาก แทบจะกล่าวได้อย่างกว้าง ๆ ว่าเป็นภาษาไทยสาขาเดียวกัน แม้ ชาวไทยพวนเอง เรียกพวกบ้านเดียวกันหรือต่างบ้าน ก็จะมีคำว่า “ไทย” กำกับด้วยเสมอ คล้ายกับประเทศพวกตนเองว่าเป็นคนไทยเช่น ไทยบ้านเหนือ ไทยบ้านกลาง ไทยบ้านใต้ ไทยบ้านหาดสูง ไทยบ้านใหม่ ไทยบ้านแม่ราก และเรียกคนต่างถิ่นว่าเป็นคนไทยด้วย เช่น ถ้าพบคนต่างถิ่น เมื่อต้องการทราบว่าเป็นคนบ้านไหนก็จะถามว่าท่านเป็นคนบ้านไหน (ภาษาไทยพวนว่า เจ้าเป็นไทยบ้านเลอ) ดังนั้น จึงเข้าใจว่าชาวไทยพวนคงจะมีถิ่นฐานรวมอยู่ ณ ที่แห่งเดียวกันด้วย “พวน” ซึ่งเป็นคำเรียกชื่อชาวไทยสาขาหนึ่ง มีถิ่นฐานอยู่ที่เมืองพวน แขวงเมืองเชียงขวาง ในประเทศลาว มีความหมายว่ากระไร เหตุไรจึงเรียกชื่อว่า “พวน” การค้นคว้าได้ตั้งคำถามที่จะค้นคว้าไว้คือ “พวน , คนพวน , ชาวพวน, ไทยพวน, ลาวพวน ” หนังสือที่จะค้นคือ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน อัขรานุกรมภูมิศาสตร์ ปทานุกรม กระทรวงธรรมการซึ่งเลิกใช้แล้วแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะไม่มีคำว่าพวน ซึ่งให้ความหมายเป็นชื่อเรียกคนเลย มีแต่ เชือกเกลียว, แนว, รวงข้าวที่นวดแล้ว หรืออ้อยซึ่งหีบครั้งที่สอง ” เมื่อความหมายไม่ตรงกับที่ผู้เรียบเรียงต้องการ

  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/lopburi/thitirud_p/sadpun/sec01p02.html

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel