Tagged: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 09:18 on 16/08/2012 Permalink
  Tags: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์   

  อสม.ท่าโพธิ์ รวมพลังทำความดี ถวายแม่ 

  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ ได้ร่วมกันพัฒนาอาคารและบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

   
 • admin 21:13 on 28/07/2012 Permalink
  Tags: กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่สำ, , , , , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์   

  อบรมเสริมสร้างเด็กไทย เก่ง ดี ฉลาด 

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่สำ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างเด็กไทย เก่ง ดี ฉลาด ให้แก่ หญิงตั้งครรภ์ พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กอายุ 0-5 ปี  เพื่อเพื่อพัฒนาความรู้ พ่อ แม่ ในการเลี้ยงดูเด็ก เน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเอง ปลูกจิตสำนึกของประชาชน ให้เห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว และการ มีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิด โดยจัด ณ วัดท่าโพธิ์ ตำบลแม่สำ  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

   
 • admin 15:00 on 31/08/2011 Permalink
  Tags: , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์   

  ข่าวจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ 

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ มีแนวทางการให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ในเรื่องการเจาะเลือดประจำปี (เจาะเลือดชุดใหญ่) โดยเป็นการอำนวยความสะดวกจากการรับบริการที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ จึงมีการบริการเจาะเลือดในพื้นที่ให้แก่กลุ่มป่วย   ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ จะมีการดำเนินการเจาะเลือดในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าโพธิ์ เวลา 06.00 น. (หกโมงเช้า) เป็นต้นไป

  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม  2554 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโซนริมยมเข้าร่วมการบวชต้นไม้และปลูก ป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณป่าชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สำ  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย โดยมีทุกภาคส่วนในตำบลแม่สำเข้าร่วมกว่า 300 คน

  เมือวันที่ 5 สิงหาคม  2554 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ ได้ออกมอบยาสามัญประจำบ้านแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ที่ 3 ,หมู่ 5 และหมู่ 14 ตำบลแม่สำ  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม  2554 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ได้เข้าร่วมกับองค์การบริหารส่วน ตำบลแม่สำโดยการนำของนายเถลิง  ดาราดิลก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ แจกถุงยังชีพและอาหารกล่องแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ที่ 7 และ 12 ตำบลแม่สำ  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

  http://thapopcu.com/index.ph

   
 • admin 10:39 on 22/08/2011 Permalink
  Tags: , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์   

  สถานการศึกษาต่อเนื่องจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ณ อำเภอศรีสัชนาลัย 

  สถานการศึกษาต่อเนื่องจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านและบุคคลทั่วไป ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 30 -31 กรกฎาคม 2554 โดยหลักสูตรการอบรมมีทั้งหมด 2 หลักสูตรได้แก่ 1. การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ 2. การทำเทียนหอมแฟนซี

  http://nuce.nu.ac.th/news_training.php?n_id=52&action=view

   
 • admin 13:35 on 27/03/2011 Permalink
  Tags: , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์   

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ คัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน 

  เมือวันที่ 10  มีนาคม 2554 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ ได้ออกให้บริการเจาะโลหิต FBC เพื่อคัดกรองโรคเบาหวานแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเคยได้รับการเจาะคัดกรองโรคเบาหวานปลายนิ้วแล้วมีค่าน้ำตาลเกิน 100 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ โดยออกให้การ ณ อาคารเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. มีผู้มารับบริการจำนวน 118 คน

  http://www.thapopcu.com/

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel