Tagged: โรงเรียนบ้านดงคู่ Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 19:37 on 12/12/2013 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านดงคู่   

  กิจกรรมวันพ่อ โรงเรียนบ้านดงคู่ 

  โรงเรียนบ้านดงคู่ นำโดย ผอ.วิลาศ อินดี,คณะครูและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล,ลงนามถวายพระพรแด่พระองค์ท่าน มีการพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาวัดดงคู่
  0
  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียน…..ภาพ/ข่าว)

   
 • admin 10:47 on 05/12/2013 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านดงคู่   

  กิจกรรมเข้าค่ายโรงเรียนบ้านดงคู่ 2556 

  0

  โรงเรียนบ้านดงคู่ นำโดย ผอ.วิลาศ อินดี,คณะครูและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ณ โรงเรียนบ้านดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัยโดยจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้ ขบวนการกลุ่ม…

  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียน….ภาพ/ข่าว)

   
 • admin 13:33 on 16/11/2013 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านดงคู่   

  รร.บ้านดงคู่สืบสานประเพณีลอยกระทง 

  0

  โรงเรียนบ้านดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย นำโดย ผอ.วิลาศ อินดี,คณะครู,นักเรียน บูรณาการกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงกับกลุ่มสาระอื่น ๆ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดงคู่

  (ภาพ/ข่าว…ประชาสัมพันธ์โรงเรียน)

   
 • admin 10:59 on 25/07/2013 Permalink
  Tags: , วัดดงพริกแจว, วัดดอยพระเทพมุนี, วัดน้อยดอยสวรรค์, โรงเรียนบ้านดงคู่   

  โรงเรียนบ้านดงคู่ ถวายเทียนจำนำพรรษา 

  0

  โรงเรียนบ้านดงคู่ นำโดย ผอ.วิลาศ อินดี คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา จำนวน 5 วัด ได้แก่ วัดดงคู่ ,วัดดอยพระเทพมุนี,วัดน้อยดอยสวรรค์,วัดหนองบัวและวัดดงพริกแจว

  (ประชา สัมพันธ์โรงเรียน…ภาพ/ข่าว)

   
 • admin 14:06 on 28/05/2013 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านดงคู่   

  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านดงคู่ ประจำปีการศึกษา 2556 

  0
  โรงเรียนบ้านดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย โดยนายวิลาศ อินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงนโยบาย ระเบียบข้อปฏิบัติ และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนบ้านดงคู่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี…

  (จิตรา แก้วทอง…ภาพ/ข่าว)

   
 • admin 11:15 on 25/03/2013 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านดงคู่   

  ภาพกิจกรรมบัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านดงคู่ 

  โรงเรียนบ้านดงคู่ นำโดย ผอ.วิลาศ อินดี พร้อมด้วยคณะครูปฐมวัยตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจและเพื่อ เป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาในชั้นที่สูงขึ้นต่อไป…

  (ปชส.โรงเรียน…ภาพ /ข่าว)

   
 • admin 20:47 on 13/01/2013 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านดงคู่   

  โรงเรียนบ้านดงคู่ทอดผ้าป่าสามัคคี 

  โรงเรียนบ้านดงคู่ นำโดยผอ.วิลาศ อินดี/คณะครู/คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคี ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อนำเงินมาปรับปรุงซ่อมแซมจัดซื่้ออุปกรณ์เครื่องเล่น ให้กับเด็กอนุบาลเพื่อให้เด็กได้มีการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและสติปัญญา ดังคำกล่าวที่ว่า เด็กในวันนี้คื่อผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า

  (ปชส./ภาพ/ข่าว)


   
 • admin 19:54 on 31/12/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านดงคู่   

  โรงเรียนบ้านดงคู่ เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด 

  เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2555 โรงเรียนบ้านดงคู่ นำโดยผอ.วิลาศ อินดีและคณะครู ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมให้กับนักเรียน เพื่อให้ลูกเสือยุวกาชาดเนตรนารีได้ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการช่วย เหลือตนเอง ณ สนามโรงเรียนบ้านดงคู่…

  (ปชส…ภาพ/ข่าว)


   
 • admin 11:53 on 23/12/2012 Permalink
  Tags: ผอ.วิลาศ อินดี, รร.บ้านท่าโพธิ์, โรงเรียนบ้านดงคู่   

  โรงเรียนบ้านดงคู่ ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ 

  โรงเรียนบ้านดงคู่ โดยคณะครู,นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืันฐาน ร่วมกันจัดงานต้อนรับ ผอ.วิลาศ อินดี ผอ.รร.บ้านท่าโพธิ์ ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงคู่คนใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดงคู่…

  (ปชส.โรงเรียนฯ…ภาพ/ข่าว)

   
 • admin 12:24 on 10/03/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านดงคู่   

  เวียนเทียนโรงเรียนบ้านดงคู่ 

  วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 โรงเรียนบ้านดงคู่นำโดย ผู้อำนวยการ โกมล ขีดขั้น นำนักเรียน/คณะครู/ผู้ปกครองใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดงคู่และเวียนเทียนที่วัดบ้านดงคู่ตามรอยพุทธ ศาสนา

  ปชส/โรงเรียนบ้านดงคู่

  http://web.chiangrai.net/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2861

   
 • admin 16:05 on 27/09/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านดงคู่   

  ร่วมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านดงคู่ 

  วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงคู่ได้ให้โอวาทและอวยพรให้กับคณะนักเรียนและครู ที่จะไปพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่วัดพิพัฒน์มงคลและวัดหลวงพ่อศิลาที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม

  ปชส./โรงเรียนบ้านดงคู่

   
 • admin 15:49 on 18/09/2011 Permalink
  Tags: , โรงเรียนบ้านดงคู่   

  เรียนรู้การเลือกตั้ง 

  วันพุธที่ 14 กันยายน 2554 สภานักเรียนโรงเรียนบ้านดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย ได้เรียนรู้กิจกรรมประชาธิปไตยจากสถานการณ์จริงจากการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ในหมู่ที่ 2 บ้านดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย

  (ปชส…โรงเรียนบ้านดงคู่…ภาพ/ข่าว)

   
 • admin 11:39 on 14/09/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านดงคู่   

  สภานักเรียนโรงเรียนบ้านดงคู่ ศึกษาดูงาน 

  วันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 คณะครู / สภานักเรียนโรงเรียนบ้านดงคู่ ศึกษาดูงานกิจกรรมประชาธิปไตยที่โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

  ปชส / โรงเรียนบ้านดงคู๋

   
 • admin 06:38 on 26/08/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านดงคู่   

  โครงการครอบครัวสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านดงคู่ 

  วันที่ 22 สิงหาคม 2554 โรงเรียนบ้านดงคู่ จัดกิจกรรมโครงการครอบครัวสัมพันธ์พ่อแม่ผู้ปกครอง นำโดยผอ.โกมล ขีดขั้น และได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดงคู่

  (ปชส/โรงเรียนบ้านดงคู่)

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2562

   
 • admin 14:08 on 16/08/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านดงคู่   

  โรงเรียนบ้านดงคู่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ และวันแม่ 

  10 สิงหาคม 2554 ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านดงคู่ ได้ร่วมปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่

  11 สิงหาคม 2554 ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2554 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านดงคู่ ปชส./โรงเรียนบ้านดงคู่


  ปชส./โรงเรียนบ้านดงคู่

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2533


   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel