Tagged: โรงเรียนบ้านสุเม่น Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 10:31 on 11/10/2013 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านสุเม่น   

  นำเสนอผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับประเทศ โรงเรียนบ้านสุเม่น 

  0

  โรงเรียนบ้านสุเม่น อ.ศรีสัชนาลัย โดย นางเมตตา แสวงลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำตัวแทนครูและนักเรียน จัดนิทรรศการเสนอผลงานหนึ่งโรงเรียน (ระดับประเทศ) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 ซึ่งได้รับเหรียญทองแดงระดับประเทศ …

   

  ( ภาพ/ข่าว…สุนทร)

   
 • admin 20:20 on 16/08/2013 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านสุเม่น   

  โครงการฝึกอาชีพตามพระราชดำริ 

  0

  โรงเรียนบ้านสุเม่น อ.ศรีสัชนาลัย โดย นางเมตตา แสวงลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะวิทยากรฝึกอาชีพจากวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ที่ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพตามพระราชดำริ ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยทีมวิทยากรได้มาฝึกการทำของที่ระลึก และประดิษฐ์กระเป๋าให้กับนักเรียน ณ โรงอาหารโรงเรียนบ้านสุเม่น (

  ภาพ/ข่าว…สุนทร)

   
 • admin 10:52 on 25/07/2013 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านสุเม่น   

  ตรวจสุขภาพช่องปากโรงเรียนบ้านสุเม่น 

  0

  โรงเรียนบ้านสุเม่น นำโดย นางเมตตา แสวงลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ ทันตแพทย์หญิงชื่นสุข ตันเจริญ หัวหน้าฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยคณะทีมงานจากโรงพยาบาล ที่ได้เข้ามาบริการตรวจสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการ “ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี ปี 56”…(ภาพ/ข่าว สุนทร)

   
 • admin 16:11 on 08/06/2013 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านสุเม่น   

  โรงเรียนบ้านสุเม่นแปลงโฉมรถโรงเรียน 

  0

  โรงเรียนบ้านสุเม่น อ.ศรีสัชนาลัย โดย ผู้อำนวยการเมตตา แสวงลาภ ได้ให้ดำเนินการปรับปรุงรถโรงเรียนด้วยการติดหลังคา ซึ่งได้รับจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เพื่อใช้ในการรับ-ส่ง นักเรียนที่เป็นชาวเขาชนเผ่าลีซอ เด็กๆ ต่างชื่นชมและดีใจที่ได้นั่งรถคันใหม่ที่ปลอดภัยและสวยงาม ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน มา ณ โอกาสนี้…

  (สุนทร…ภาพ/ข่าว)

   
 • admin 14:58 on 29/01/2013 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านสุเม่น   

  คณะครู โรงเรียนบ้านสุเม่น รับรางวัลงานวันครู 56 

  โรงเรียนบ้านสุเม่น โดยการนำของ นางเมตตา แสวงลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนบ้านสุเม่น เข้าร่วมงานวันครูประจำปี 2556 ของอำเภอศรีสัชนาลัย ณ โรงเรียนเมืองเชลียง โดยมีข้าราชการครูในโรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้ ผอ.เมตตา แสวงลาภ ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ครูดีศรีสัชนาลัย (สายงานบริหารสถานศึกษา) ,ครูวรรลพ เกิดผล ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ครูดีศรีสัชนาลัย (ช่วงชั้นที่ 2) และ ครูไพโรจน์ สวยงาม ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

  (สุนทร…ภาพ/ข่าว)

   
 • admin 19:51 on 31/12/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านสุเม่น   

  ต้อนรับครูใหม่ โรงเรียนบ้านสุเม่น 

  โรงเรียนบ้านสุเม่น โดย ผอ.เมตตา แสวงลาภ มอบต้นไม้มงคลแสดงความยินดีกับครูที่ย้ายมาใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือ นางสาววาทินี อิ่มเอิบ ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง สพป.ตาก เขต 2 และ นางสาวสุกัญญา ปาต๊ะวงค์ ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป.เชียงราย เขต 2 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 และได้ร่วมกับคณะครูจัดงานเลี้ยงรับครูใหม่ในวันนี้ด้วย….

  (ภาพ/ข่าว… สุนทร)

   
 • admin 08:42 on 13/12/2012 Permalink
  Tags: , โรงเรียนบ้านสุเม่น,   

  โรงเรียนบ้านสุเม่นร่วมงานกีฬาแม่สินเกมส์ 2555 

  โรงเรียนบ้านสุเม่น โดย ผอ.เมตตา แสวงลาภ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียน นำนักกีฬาโรงเรียนบ้านสุเม่นเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนแม่สิน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่เทิน ระหว่างวันที่ 27- 30 พฤศจิกายน 2555 งานนี้โรงเรียนบ้านสุเม่นจัดรูปแบบขบวนเป็น ขบวนล้านนา ขบวนป่านางเสือรักษ์สิ่งแวดล้อม ขบวนถือศีลกินเจ และขบวนกังนัมสไตล์..

  ( ภาพ / ข่าว… สุนทร)

   
 • admin 11:08 on 05/09/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านสุเม่น   

  รร.บ้านสุเม่นให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมการอ่านดีเยี่ยม 

  คณะครูโรงเรียนบ้านสุเม่นให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่ง เสริมการอ่านดีเยี่ยม ประจำปี 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ซึ่งคณะกรรมการได้ชมผลงานและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียน ทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนนำเสนอผลงานโครงการโรงเรียนอ่านบ้านฟังสร้างพลัง การเรียนรู้ งานนี้ต้องขอขอบคุณ ผอ.เมตตา แสวงลาภ ที่ให้การสนับสนุนจนงานนี้ประสบความสำเร็จ

  ภาพ/ข่าว สุนทร

   
 • admin 09:25 on 20/07/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านสุเม่น   

  กิจกรรมอ่านหนังสือ สื่อถึงผู้สูงวัยในชุมชน โรงเรียนบ้านสุเม่น 

  โรงเรียนบ้านสุเม่น โดยการนำของท่านผู้อำนวยการเมตตา แสวงลาภ พร้อมด้วยคณะครูดำเนินการโครงการโรงเรียนอ่านบ้านฟัง สร้างพลังการเรียนรู้ กิจกรรมอ่านหนังสือ สื่อถึงผู้สูงวัยในชุมชน ซึ่งทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ คุณภาพเยาวชน (สสค.) โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำหนังสือไปอ่านให้ผู้สูงวัยในชุมชนฟัง ช่วงวันเสาร์ ; อาทิตย์ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของนักเรียน และเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ งานนี้นักเรียนทุกคนต่างรู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และได้พัฒนาทักษะการอ่านของตัวเองไปในตัว..

  .(ภาพ/ข่าว…สุนทร)

   
 • admin 06:49 on 14/04/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านสุเม่น   

  ปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนบ้านสุเม่น 

  เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม ที่ผ่านมานี้ โรงเรียนบ้านสุเม่น โดยการนำของท่านผู้อำนวยการเมตตา แสวงลาภ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านสุเม่น ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า จังหวัดระยอง นักเรียนต่างรู้สึกตื่นเต้นและประทับใจเป็นอย่างยิ่งกับการเล่นน้ำและดำน้ำ ดูปะการัง นอกจากนี้ยังได้เข้าชมอุโมงค์ปลา ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง,สวนสมุนไพรในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และได้ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของเรือหลวงจักรีนฤเบศร นักเรียนทุกคนต่างขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเมตตาที่ได้จัดกิจกรรมดีๆอย่าง นี้..

  .(ณัชชนิฏฐา..ภาพ/สุนทร..ข่าว)

   
 • admin 16:57 on 13/03/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านสุเม่น   

  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนบ้านสุเม่น 

  เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มี.ค.55 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านสุเม่น นำโดยผอ.เมตตา แสวงลาภ ให้การต้อนรับนายเปรม คำวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยนายเฉลิมศักดิ์ กำมะหยี่ ศึกษานิเทศก์ ที่ออกประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านสุเม่น

  … ภาพ/ข่าว สุนทร

   
 • admin 10:17 on 01/02/2012 Permalink
  Tags: , , โรงเรียนบ้านสุเม่น   

  แม่สินเตรียมความพร้อมO-NET ระดับชั้นป.6 

  โรงเรียนบ้านสุเม่นได้รับเกียรติจากกลุ่มเครือข่ายแม่สินให้เป็นสถาน ที่ในการจัดติวเข้มให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ในเครือข่ายแม่สิน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555…

  รายงานข่าวโดย ครูนนท์

  http://web.chiangrai.net/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2805

   
 • admin 16:52 on 07/11/2011 Permalink
  Tags: , โรงเรียนบ้านสุเม่น   

  เลี้ยงส่ง คุณครูณัฐนนท์ ภู่แดง 

  โรงเรียนบ้านสันหีบ อ.ศรีสัชนาลัย นำโดย ผอ.ยศรพี เนตรดี ได้เลี้ยงส่ง คุณครูณัฐนนท์ ภู่แดง ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่สอนที่โรงเรียนบ้านสุเม่น ตามคำขอของตนเอง คุณครูวิลาสินี ขนาดนิด ครูอัตราจ้างวิกฤต ไปบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบ่อภาค จังหวัดพิษณุโลก และโอกาสเดียวกันนี้ได้เลี้ยงต้อนรับ คุณครูพรทิพย์ อรัญสวรรค์ มาปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้างตำแหน่งครูวิกฤต คุณครูจันทร์แรม ตองอ่อน ย้ายมาจากโรงเรียนห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี วิชาเอกคอมพิวเตอร์….ย้ายออก 2 คน และได้กลับมา 2 นับว่าไม่มีผลกระทบ …….

  ภาพ/ข่าว โดย ป๋าแม้ว

   
 • admin 14:07 on 16/08/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านสุเม่น   

  ภาพน้ำท่วมโรงเรียนบ้านสุเม่นที่ผ่านมา 

  เมื่อวันที่ 2-6 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านสุเม่นประสบอุบัติภัย โดยน้ำท่วมสูง รถยนต์ไม่สามารถเข้าไปถึง ต้องใช้เรือและเดินเท้าเท่านั้น ทำให้เกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก


  ท่านผู้อำนวยการสมศักดิ์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เทิน รองประธานเครือข่ายโรงเรียนแม่สิน ได้เข้ามาเยี่ยมโรงเรียนบ้านสุเม่นซึ่งน้ำท่วมสูง โดยท่านได้นำน้ำดื่มมามอบให้กับโรงเรียนและชาวบ้าน


  (sumen ภาพ/ข่าว)


   
 • admin 02:37 on 14/08/2011 Permalink
  Tags: ต.แม่สิน, ร.ร.บ้านสุเม่น, รุ่งอรุณ ทีม, โรงเรียนบ้านสุเม่น   

  รุ่งอรุณทีม เลี้ยงอาหารกลางวัน แจกสมุดดินสอ ที่ ร.ร.บ้านสุเม่น 

  กลุ่ม”รุ่งอรุณ ทีม” ชมรมมอเตอร์ไซค์ จากสุโขทัย ได้จัดให้มีการ ออกทริป เพื่อเดินทางไป เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้ง แจกสมุดดินสอกับ นักเรียน ที่โรงเรียนสุเม่น หมู่ที่๑ ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  ซึ่งทางร.ร.ได้เกิดนํ้าท่วมซึ่งเกิดจาก “พายุนกเตน” ทำให้สมุดหนังสือ ที่จะเตรียมเปิดห้องสมุด วันที่12 ส.ค. วันแม่ เสียหาย ใช้การไม่ได้จำนวนมาก

  ชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  http://www.2strokeclub.com/smf/index.php?topic=43804.0

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel