Tagged: โรงเรียนเมืองด้งวิทยา Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 13:52 on 09/09/2014 Permalink
  Tags: , วันเยาวชนแห่งชาติ, , โรงเรียนเมืองด้งวิทยา   

  กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 

  กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา

  Standradize Permpool

  000x

   
 • admin 19:27 on 14/10/2012 Permalink
  Tags: , โรงเรียนเมืองด้งวิทยา   

  เพราะความเพียรจึงถึงฝัน (เมืองด้งวิทยา) 

  ภาพยนตร์สั้น เรื่อง เพราะความเพียรจึงถึงฝัน
  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555
  โรงเรียนเมืองด้งวิทยา ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
  เข้าแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555 ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
  วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ผลการประกวดแข่งขันได้อันดับที่ 2


  รายนามนักแสดง
  1. นางสาวแพรวเพ็ชร สารราช
  2. นางสาวกันตนา พันจั่น
  3. นางสาวสุกัญญา เชื้อต่าย
  4. นายมหาชัย เรืองโรจน์

  ควบคุมการผลิตโดย
  คุณครูนิภาภรณ์ พุกบางจาก
  คุณครูสุริยา ชาติไทย

  อำนวยการผลิตโดย
  นายสมพร สุขอร่าม
  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา

   
 • admin 02:48 on 14/08/2011 Permalink
  Tags: , เมืองด้งวิทยา, โรงเรียนเมืองด้งวิทยา   

  กิจกรรมหน้าเสาธง เมืองด้งวิทยา 

  นักเรียนโรงเรียนเมืองด้งวิทยาทำกิจกรรมหน้าเสาธง

   
 • admin 03:42 on 02/02/2011 Permalink
  Tags: โค้วต้า, โรงเรียนเมืองด้งวิทยา   

  ประกาศผลโค้วต้าเข้ามหาวิทยาลัย สำหรับโรงเรียนเมืองด้งวิทยา 

  โรงเรียน เมืองด้งวิทยา มีผู้สอบผ่านข้อเขียน จำนวน 2 คน
  ลำดับ
  มหาวิทยาลัย
  จำนวน
  แยกประเภท
  1
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2
  มหาวิทยาลัยพายัพ
  3
  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  4
  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
  5
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  6
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  7
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  8
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  9
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

   
 • admin 08:10 on 17/01/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนเมืองด้งวิทยา   

  ประวัติโรงเรียนเมืองด้งวิทยา 

  โรงเรียนเมืองด้งวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๐  หมู่ ๑ บ้านแม่รากใต้  ตำบลบ้านตึก    


  อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เดิมชื่อโรงเรียนเมืองเชลียง  สาขาบ้านตึก  เปิดเรียนครั้งแรก
  เมื่อปีการศึกษา  ๒๕๓๒ ผู้บริหารงานรับผิดชอบในขณะนั้น  คือ  นายเกตุ  วงศ์จันทรมณี
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง ต่อมากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศ
  จัดตั้งเป็นโรงเรียน เมื่อวันที่ ๔  มิถุนายน  ๒๕๓๕  ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  จำนวน ๓๘ ไร่
  ๑  งาน  ๒๖  ตารางวา ต่อจากนั้นคุณครูอุบล สุวรรณภานุ  และคณะจากกรุงเทพมหานคร
  โดยการนำ ร.ต.ประพาส ลิมประพันธ์ และอาจารย์วันเพ็ญ  ลิมประพันธ์  ได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้
  อีกจำนวน ๔  ไร่  เป็นที่ขุดสระน้ำ  เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการเกษตรของนักเรียน  รวมมีเนื้อที่ ๔๖  ไร่  ๑  งาน  ๒๖  ตารางวา

  สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เป็นที่ราบเชิงเขาล้อมรอบโรงเรียนตลอดแนวด้านหลัง
  เต็มไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติและปลูกเสริมเติมแต่งเป็นจุด ๆ บุคลากรร่วมกันรักษาระบบนิเวศน์มีการป้องกันไฟป่าอย่างต่อเนื่อง จึงมีทัศนียภาพที่สวยงามเหมาะที่จะเป็นดินแดนแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติต่อไป
  ปัจจุบันโรงเรียนเมืองด้งวิทยามีนายภูมิสิทธิ์ มั่นคง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
  นายนคเรศ นิลวงศ์ เป็นรองผู้อำนวยการ คณะครูสายผู้สอน 22 คน พนักงานราชการ 3 คน
  ครูอัตราจ้าง 2 คน พนักงานบริการ 2 คน และพนักงานขับรถยนต์ 1 คน รวมมีบุคลากรร่วมปฏิบัติงานทั้งสิ้น 32 คน

  เว็บไซต์โรงเรียน http://muangdong.ac.th

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel