Tagged: โรงเรียนเมืองเชลียง Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 19:35 on 14/10/2012 Permalink
  Tags: , , โรงเรียนเมืองเชลียง   

  โรงเรียนเมืองเชลียงเข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE 

  ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเมืองเชลียงเข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภท สถานศึกษา ได้รับรางวัลที่ 1 เป็นเงิน 5,000 บาท จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าแข่งขันระดับภาค

  http://school.obec.go.th/mclschool/

   
 • admin 10:20 on 29/07/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนเมืองเชลียง   

  คณะครูและนักเรียนดูงานสภานักเรียนและชมรม To Be Number 1 ที่เมืองเชลียง 

  โรงเรียนเมืองเชลียงได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จ.สุโขทัย และโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม จ.อุทัยธานี เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานสภานักเรียนและชมรม To Be Number 1 ต้องขอขอบคุณคณะครู อาจารย์ สมาชิกสภานักเรียนและสมาชิกชมรม To Be Number 1 ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้กิจกรรมทั้งหมดสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

   
 • admin 15:18 on 20/07/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนเมืองเชลียง   

  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเข้าสู่ประชาคมโลก 

  โรงเรียนเมืองเชลียงจัดการอบรมครูและลูกจ้างในสถานศึกษาเรื่อง “โครงการพัฒนาครูและบุคลากรเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมโลก” โดยมีวิทยากรให้ความรู้คือดร.ภาสกร พงษ์สิทธากร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนไทยยุคใหม่ มีคุณภาพ
  มาตรฐานระดับสากล มีความเป็นพลโลกได้ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.00 – 16.30 น.  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

   
 • admin 14:54 on 05/07/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนเมืองเชลียง   

  โรงเรียนเมืองเชลียงได้จัดกิจกรรม “ค่ายฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์” 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองเชลียงได้จัดกิจกรรม “ค่ายฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
  และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จำนวน 304 คน ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  มีพื้นฐานการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

   
 • admin 03:46 on 14/04/2012 Permalink
  Tags: , โรงเรียนเมืองเชลียง   

  งานคืนสู่เหย้าเมืองเชลียง 2555 

  วันที่ 13 เมษายนของทุกปี ทางโรงเรียนเมืองเชลียงได้จัดงานคืนสู่เหย้า สำหรับศิษย์เก่าทุกรุ่นได้มาพบปะสังสรรค์กัน

  คลิปโดย oil055671184
  ค่ำคืนของวันที่ 13 เมษายน 2555 วันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองเชลียง รุ่น 40 ปีนี้โรงเรียนแจกเสื้อฟรี เพื่อฉลองวันครบรอบจัดงานครบ 40 ปี รวมพลได้ 9 โต๊ะ คืนนั้นอยากบอกว่าเสียดายที่เพื่อนหลายคนไม่ได้ไป อาจจะด้วย และภารกิจอื่นๆ ไม่ว่าจะเลี้ยงลูก ติดงาน หรือฉลองกับญาติพี่น้อง 13 ปีที่จบจากโรงเรียนเมืองเชลียงบางคนเปลี่ยนแปลงไปจนแทบจำไม่ได้ งานเลี้ยงเริ่มขึ้นตั้งแต่ 1 ทุ่มกว่า ระหว่างเวลาแห่งความสุขผ่านไปเร็วมาก เราเต้น คุย กิน หัวเราะ สนุกสนานกันมากๆๆๆๆ กับเงิน 200 ที่สนับสนุนทางโรงเรียน ได้ทำบุญกับทางโรงเรียน และทอดผ้าป่าให้กับเพื่อนร่วมรุ่นที่ได้เสียชีวิตไป 10 คน เที่ยงคืนกว่าๆเรายังไม่อยากกลับกันเพราะมันสนุกมากแต่งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา เอาไว้พบกันปีหน้านะจ๊ะทุกคน ^__^

   
 • admin 14:40 on 29/02/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนเมืองเชลียง   

  รายละเอียดการสมัครเข้าโรงเรียนเมืองเชลียงประจำปี 2555 

  การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555

  เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ประจำปีการศึกษา 2555 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเมืองเชลียง จึงกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ดังนี้
  1. พื้นที่บริการของโรงเรียนเมืองเชลียง
  โรงเรียนเมืองเชลียงมีเขตพื้นที่บริการอยู่ใน ตำบลป่างิ้ว , ตำบลแม่สำ , ตำบลแม่สิน ,
  ตำบลหาดเสี้ยว,ตำบลหนองอ้อ , ตำบลดงคู่ ( โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ เลือกได้ทั้งโรงเรียนเมืองเชลียง กับโรงเรียนเมืองด้งวิทยา โรงเรียนบ้านสารจิตร เลือกได้ทั้งโรงเรียนเมืองเชลียงกับโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา )
  2. จำนวนนักเรียนที่จะรับ
  2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 400 คน กำหนดสัดส่วน 50 : 40 : 10 ดังนี้
  2.1.1 รับจากเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 50 จำนวน 200 คน
  2.1.2 รับจากการสอบวัดความพร้อมพื้นฐานทางการเรียนทั่วประเทศร้อยละ 40 (ใช้แบบทดสอบ
  ของโรงเรียนร้อยละ 80 คะแนน O-NET ร้อยละ 20 และรับนักเรียนนอกเขต
  พื้นที่บริการแต่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดสุโขทัยไม่เกินร้อยละ10) จำนวน 160 คน
  2.1.3 รับจากนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไม่เกินร้อยละ 10 จำนวน 40 คน
  2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 320 คน (รับจากโรงเรียนเมืองเชลียงประมาณ 280 คน)
  3. คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร
  3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  3.1.1 คุณสมบัติ
  (1) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
  เทียบเท่า ปีการศึกษา 2554 หรือเทียบเท่า
  (2) ไม่จำกัดอายุ
  (3) เป็นโสด
  3.1.2 หลักฐานการสมัคร
  (1) ใบสมัครของโรงเรียนเมืองเชลียง
  (2) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา หรือใบสูติบัตร
  (3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 หรือเทียบเท่า
  3.1.3 กำหนดวันและเวลา
  (1) รับสมัคร ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น.
  (ห้องโสตทัศนศึกษา)
  (2) สอบคัดเลือก วันที่ 5 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 – 12.00 น.

  -2-
  (3) ประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว วันที่ 8 พฤษภาคม 2555
  เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคาร 1 (ห้องโสตทัศนศึกษา)
  (4) มอบตัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคาร 4

  3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  3.2.1 คุณสมบัติ
  (1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
  หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2554 หรือเทียบเท่า
  (2) ไม่จำกัดอายุ
  (3) เป็นโสด
  3.2.2 หลักฐานการสมัคร
  (1) ใบสมัครของโรงเรียนเมืองเชลียง
  (2) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา หรือใบสูติบัตร
  (3) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 หรือเทียบเท่า
  3.2.3 กำหนดวันและเวลา
  3.2.3.1 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเมืองเชลียง
  (1) รับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2555
  เวลา 08.30 – 12.00 น. (ห้องวิชาการ)
  (2) ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 5 มีนาคม 2555
  (3) รายงานตัว วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 – 16.30 น.
  ณ อาคาร 1 (ห้องโสตทัศนศึกษา)
  (4) มอบตัว วันที่ 13 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคาร 4
  3.2.3.1 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่น
  (1) รับสมัคร ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2555
  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ห้องวิชาการ)
  (2) สอบคัดเลือก วันที่ 6 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 – 12.00 น.
  (3) ประกาศผลสอบ วันที่ 9 พฤษภาคม 2555
  (4) รายงานตัว วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 – 16.30 น.
  ณ อาคาร 1 (ห้องโสตทัศนศึกษา)
  (5) มอบตัว วันที่ 13 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 – 16.30 น.
  ณ อาคาร 4

   
 • admin 05:15 on 09/02/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนเมืองเชลียง   

  เลือกตั้งประธานนักเรียน และค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด เมืองเชลียง 

  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนเมืองเชลียง ได้มีกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2555 ขึ้น ซึ่งมีผู้ลงแข่งขัน จำนวน 4 คน ผลปรากฏว่านายปัญญากร จันทร์ส่ง นักเรียนชั้น ม.4/1 เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งขอแสดงความดีใจกับประธานนักเรียนด้วยและขอให้ทำหน้าที่ให้ดีเกิดประโยชน์กับโรงเรียนให้มากที่สุด

  และในระหว่างวันที่ 2-3-4 กุมภาพันธ์ 2555  ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด-บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2554   ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเมืองเชลียง

   
 • admin 08:57 on 30/11/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนเมืองเชลียง   

  โรงเรียนเมืองเชลียงรับสมัครเจ้าหน้าที่งานวิชาการ 

  โรงเรียนเมืองเชลียงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
  เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานวิชาการ
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป จำนวน  1  อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,670.- บาท

  สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 6  ธันวาคม 2554
  เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  ณ.  ห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป
  อาคาร 1  ( เว้นวันหยุดราชการ )

   
 • admin 09:04 on 28/11/2011 Permalink
  Tags: รร.เมืองเชลียง, โรงเรียนเมืองเชลียง   

  รร.เมืองเชลียงเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61 

  โรงเรียนเมืองเชลียงนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 61 ประจำปี 2554  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2554
  โดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้นำนักเรียนเข้าแข่งขันหลากหลายรายการอาทิเช่น การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น เรียงความและคัดลายมือ ม.ต้น, การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.ปลาย การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.ต้น การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์มัธยม เป็นต้น

   
 • admin 09:02 on 28/11/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนเมืองเชลียง   

  โรงเรียนเมืองเชลียงร่วมถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 

  เนื่องในวัน “วชิราวุธ” ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีทางราชการ ได้มีการกำหนดให้วันนี้ เป็นอีกหนึ่งวันที่มี ความสำคัญต่อกิจการงานลูกเสือไทยเป็นอย่างมากเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต

  ทางการจึงกำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านพร้อมกันนี้ทางคณะผู้บริหาร คณะผู้กำกับ และกองลูกเสือโรงเรียนเมืองเชลียงต่างพร้อมใจกันร่วมถวายราชสดุดีเพื่อระลึกถึงพระมหารุณาธิคุณของพระองค์ท่านพร้อมกับร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นราชสักการะ

   
 • admin 15:47 on 23/09/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนเมืองเชลียง   

  กิจกรรม108 อาชีพ ณ โรงเรียนเมืองเชลียง 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรม108 อาชีพ
  ณ ชั้นล่างอาคาร 4 โรงเรียนเมืองเชลียง เพื่อเป็นการเสริมรายได้ระหว่างเรียนและเป็นการฝึกอาชีพให้กับนักเรียน นำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
  การแข่งขันจับปลาไหล การร้องเพลงคาราโอเกะ การทำเค้ก
  การทำเครื่องบินโฟม การทำกิ๊บสวยงาม การทำโดนัท การถ่ายรูปสติกเกอร์
  การทำวุ้นแฟนซี การแข่งขันส้มตำลีลาการแข่งขันตกปลา เป็นต้น

   
 • admin 15:46 on 23/09/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนเมืองเชลียง   

  กิจกรรม English Camp โรงเรียนเมืองเชลียง 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม English Camp  ณ ชั้นล่างอาคาร 4 โรงเรียนเมืองเชลียง
  เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้
  นอกห้องเรียนได้สื่อสารและทำกิจกรรมร่วมกับชาวต่างชาติิซึ่งเป็นเจ้าของภาษา

   
 • admin 04:39 on 07/08/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนเมืองเชลียง   

  โรงเรียนเมืองเชลียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว “๘๔ พรรษา มหาราชา” 

  โรงเรียนเมืองเชลียง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
  พระเจ้าอยู่หัว “๘๔ พรรษา มหาราชา” และเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์
  ของความเป็นไทยและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถทาง
  ด้านภาษาไทยหลากหลายกิจกรรมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา
  มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ”๘๔ พรรษา มหาราชา”
  แสดงผลงานครู-นักเรียน การแสดงละครและการแสดงดนตรี

   
 • admin 04:37 on 07/08/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนเมืองเชลียง   

  โรงเรียนเมืองเชลียงรับสมัครบุคลากรและครูอาจารย์ 


  โรงเรียนเมืองเชลียง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง
  เป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา
  และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
  ลงวันที่5 กุมภาพันธ์ 2547และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

  เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะ
  ของกลุ่มงาน และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551
  สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื่องการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการ
  แทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคล
  เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
  1. ชื่อตำแหน่งกลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน
  1.1 ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่งครูผู้สอน
  1.2 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  1.3 ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน
  งานการสอนมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลักด้าน
  การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
  มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้นความสำคัญ
  ทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  1.4 พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเมืองเชลียง
  ตั้งแต่วันที่ 11 -17 สิงหาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ

  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรครูอัตราจ้างปฏิบัติการสอน
  ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการ
  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 36(1)
  ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาบริหารกิจการของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาครูอัตราจ้างชั่วคราว
  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  1.ชื่อตำแหน่ง ที่เปิดรับสมัคร
  ตำแหน่ง ครูผู้สอนเดือนละ7,940  บาท
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1  อัตรา ตั้งแต่วันที่10  สิงหาคม2554 ถึงวันที่  16 สิงหาคม 2554
  เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา09.00 น. – 16.30 น.

   
 • admin 10:21 on 28/01/2011 Permalink
  Tags: ช่างไม้, ทวน หาญศึก, , โรงเรียนเมืองเชลียง   

  ทวน หาญศึก รับรางวัลพนักงานบริการดีเด่น จาก สพป.สท.2 

  นายทวน หาญศึก พนักงานบริการ ช่างไม้ชั้น 2 โรงเรียนบ้านสันหีบ รับมอบรางวัลเกียรติยศ พนักงานบริการดีเด่น จาก สพป.สท.2 โดยท่าน ผอ.มานพ ษมาวิมล เป็นผู้มอบรางวัล ในวันที่ 16 มกราคม 2554 (วันครู ) ณ โรงเรียนเมืองเชลียง จากผลงานที่ผ่ามาถือได้ว่าเข้าตากรรมการจริงๆครับพี่ทวน หลังจากที่ทำงานหนักมาอย่างตรากตรำ ทั้งช่วยผู้บริหารฯ ช่วยโรงเรียน ช่วยงานชุมชน อย่างนี้ขอปรบมือให้อีกดังๆ ครับพี่ทวน

  (เหยี่ยว ภูธร)…ภาพ/ข่าว

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel